Kako postati lovac?

Biti pravi lovac je više nego znati pucati na divljač i odstrijeliti je čim više. Ovo bi pravom lovcu trebalo biti zadnje na umu.

Iz tog razloga želimo da se kroz lovačko obrazovanje stekne odgovorno ponašanje u poštivanju lovačkih zakona i pravila, prvenstveno sa svrhom da se umanji broj nesreća u lovu i da se stvori iskusnog i pouzdanog lovca koji će svoje pozitivno lovačko iskustvo prenositi na mlade i tako osigurati nastavak lovačkih običaja i tradicije respektirajući ostale lovce i prirodu uopće.

Svima koji žele postati lovac, obrazovanje koje je kratko ali i dovoljno dugo da se prenese određeno znanje i iskustvo da vas drugi vide u pozitivnom smislu, jer opreza u lovu sa lovačkim oružjem nikada dosta. Moramo imati na umu da se svakom opreznom lovcu nesreća u lovu može dogoditi, ali još više da se neopreznom, bahatom i nepouzdanom lovcu nesreća mora dogoditi.

Ovo smo htjeli samo u kratkim crtama spomenuti prije nego navedemo postupak i radnje koje se treba obaviti da bi se postalo lovac.

Prijava u lovačko društvo

Prijaviti se možete i direktno u Lovački savez Zadarske županije ali napominjemo da se nakon položenog lovačkog ispita prilikom upisa u lovačko društvo, udrugu odrađuju gore navedene radnje koje je kandidat koji je upisan preko udruge već odradio u svom stažiranju.

Sklapanje ugovora i predavanja za osposobljavanje

Nakon što ste se prijavili na jedan od prethodnih načina, popunili Prijavnicu za upis u program osposobljavanja za lovca s kandidatom se sklapa pisani Ugovor o osposobljavanju. za lovca i polaganju lovačkog ispita.
Za sve pripravnike organizira se seminar odnosno predavanja u vremenu od 90 sati i šest ispitnih područja i vježbi koja su:

Nastavno ispitno područje T V T+V
1. Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila 10 0 10
2. Prirodoslovlje i bolesti divljači 23 10 33
3. Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu 20 10 30
4. Lovna kinologija 14 5 19
5. Lovačko oružje, strjeljivo i lovna balistika 13 10 23
6. Osnove ekologije i zaštite prirode 10 0 10
ukupno sati: 90 35 125

Polaganje lovačkog ispita

Lovac može postati svaka osoba sa navršenih 17 godina i 6 mjeseci, a da je državljanin Republike Hrvatske koji ima završenu najmanje osnovnu školu. Postupak je prilično jednostavan i naveden je u nastavku teksta:

hlsedu1. Zainteresirani kandidati se trebaju prijaviti putem edukacijske platforme Hrvatskog lovačkog saveza https://hls-edu.hr. Prijave se primaju cijele godine, a osobito prije početka izvođenja Programa osposobljavanja za lovca.

2. Polaznici Programa osposobljavanja za lovca plaćaju članarinu pripravnika Hrvatskom lovačkom savezu IBAN: HR8423400091100010145 u iznosu od 500,00 kn (sve vidljivo na aplikaciji u uputama za prijavu).  U tu članarinu uključeni su svi troškovi osposobljavanja za lovca (on line predavanja, praktična nastava, lovački ispit, izdavanje uvjerenja i diplome).

3. Teoretska i praktična nastava podijeljena je u šest nastavno-ispitnih područja i to: I) Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila, II) Prirodoslovlje i bolesti divljači, III) Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu, IV) Lovna kinologija, V) Lovačko oružje, streljivo i lovna balistika, VI) Osnove ekologije i zaštite prirode.

4. Po završetku teoretske – on line i praktične nastave organizira se lovački ispit. Sastoji se od pisanog – on line i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom Hrvatskog lovačkog saveza. Na pismenom dijelu – on line ispita kandidat mora točno odgovoriti na 70% postavljenih (30) pitanja. Nakon položenog pismenog ispita kandidat polaže usmeni dio ispita iz svih ispitnih područja. Kandidat koji na usmenom dijelu ispita ne zadovolji iz jednog ili dva ispitna područja upućuje se na popravni usmeni ispit samo iz tih ispitnih područja. Kandidat koji na usmenom dijelu ispita ne zadovolji na više od dva ispitna područja ponovno se upućuje na pismeni dio ispita.

5. Kandidatu koji uspješno položi lovački ispit izdaje se Uvjerenje o osposobljenosti za lovca, kao i tradicionalna Diploma o položenom lovačkom ispitu.

6. Novi lovci se trebaju javiti u matične lovačke udruge (obično prema mjestu prebivanja) i podnijeti molbu za prijem u članstvo. Svaka lovačka udruga samostalno određuje visinu upisnine i godišnje članarine.

7. Nakon učlanjenja u lovačku udrugu i dobivanja lovačke iskaznice, novi lovac može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu lovačkog oružja i to u nadležnoj Policijskoj upravi, odnosno Policijskoj postaji MUP-a RH.

Diploma i Uvjerenje

Novim lovcima uručuju se Diplome i Uvjerenja na svečan način uz prigodnu zakusku, druženje sa članovima Izvršnog odbora Lovačkog saveza, članovima ispitnog povjerenstva, a sve na trošak Lovačkog saveza Zadarske županije.

Nakon položenog lovačkog ispit podnosi se Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice i Molba za prijem u Lovačko društvo, udrugu. Uplaćuje se upisnina u Lovačko društvo, udrugu (svako LD autonomno određuje upisninu) i upisnina u Lovački savez Zadarske županije u iznosu 200,0 kn kao i članarine te se podnosi Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja policijskoj postaji.

Nakon dobivanja oružja i dobivanja prvog Dopuštenja za lov. Dobra Vam kob!

Prijavnica

Troškovi lovačkog ispita

Troškovi osposobljavanja500,00 kn
Članarina lovačkog saveza
Zadarske županije
400,00 kn

Lovačka iskaznica