0445f454d93c4fcc0efc1c70de029529_xl

Javni poziv potpore za lovstvo Zadarska županija 2020

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO,

 VODNO GOSPODARSTVO,

RURALNI I OTOČNI RAZVOJ

 

KLASA:323-02/20-1/14

URBROJ:2198/1-14-20-3

Zadar, 23. listopada 2020. godine

 

 

Na temelju članka 5. Odluke o potporama za razvoj i unapređenje lovstva za 2020. godinu,

(KLASA:323-02/20-1/14; URBROJ:2198/1-01-20-2), Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj  Zadarske županije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja lovstva na području

Zadarske županije za  2020. godinu

Dodjela potpora provodi se kroz sljedeće mjere i aktivnosti:

 

1. Potpore za razvoj i unapređenje lovstva na području Zadarske županije:

1.1. Potpora za provođenje biosigurnosnih mjera u cilju sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke kuge (ASK).,

- dezinficijensi

- pumpa za aplikaciju sredstava za dezinfekciju

- korita (za transport odstrijeljene i uginule divljači)

- rukavice

- plastične vreće

- pregača

 

PRIHVATLJIVI TRAŽITELJI ZA DODJELU POTPORA

1.a) Lovozakupnici lovišta koji se nalaze na području Zadarske županije koji nemaju dugovanja s osnova lovozakupnina.

Tražitelj ne smije biti zaposlenik Zadarske županije. Ova odredba se jednako primjenjuje i na s njim povezane osobe, a to su: bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji, posvojitelji, posvojenici ili izvanbračni drugovi svih navedenih.

 

KRITERIJI I VISINA POTPORA

Iznos koji se može odobriti tražitelju temeljem potpore za svako pojedino lovište iznosi    3.000,00 kuna, a maksimalno do 15.000,00 kuna.

Maksimalan iznos koji se može odobriti tražitelju potpore ne može biti veći od 15.000,00  kuna.

Sufinancirati se mogu troškovi nastali i plaćeni od dana 1. siječnja 2020. godine do dana objave Javnog poziva za tekuću godinu. Porez na dodanu vrijednost nije predmet sufinanciranja.

 

ROK, NAČIN I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Rok za podnošenje počinje danom objave Javnog poziva, a traje do 20. studenog 2020. godine

Popis potrebne dokumentacije nalazi se na obrascu ZŽ-L -2020.

Zahtjev za sufinanciranjem podnosi se isključivo na obrascu ZŽ-L-2020. koji se može dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i  otočni razvoj  Zadarske županije ili preuzmite ovdje:

Obrazac ZŽ-L-2020

Zahtjev za sufinanciranjem i sva potrebnu dokumentacija  dostavlja se isključivo na adresu: Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj  Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar s naznakom za dodjelu potpora iz područja lovstva Zadarske  županije za  2020. godinu, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu Zadarske županije.

Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI POTPORA

Administrativnu obradu pristiglih zahtjeva, uključujući pripremu, zaprimanje i tehničku obradu, uz ovlaštenje da od tražitelja zatraži pojašnjenje ili uređenje zahtjeva, odredi ili zatraži dodatne priloge te  kontrolu utroška potpore na terenu obavlja nadležni Upravni odjel.

Prijedlog dodjele potpora utvrđuje i predlaže  Povjerenstvo za odobravanje potpora za razvoj i unapređenje lovstva koje imenuje župan na prijedlog nadležnog Upravnog odjela.

Na temelju prijedloga Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka Odluku o odobrenju potpora donosi župan Zadarske županije.

Nadležni Upravni odjel obavještava korisnike o isplati, visini i namjeni odobrene potpore.

Ukoliko je korisnik županijske potpore priložio neistinitu dokumentaciju, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Županije uvećana za iznos zakonskihzateznih kamata.

Pravo na prigovor na Odluku o odobrenju potpora se može podnijeti isključivo na proceduralnu povredu natječajnog postupka, dok se ne može podnijeti na sadržaj odluke o neodobravanju sredstava ili visini sredstava.

Sve isplate podliježu postotnom smanjenju ako traženi iznos za potpore (odobren od strane Povjerenstva za ocjenjivanje) prijeđe ukupnu planiranu vrijednost.

veymaraner-1

Obavijest o održavanju manifestacija Lovno kinološki kup “LSZŽ”

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU LOVNO KINOLOŠKE MANIFESTACIJE

(ISPIT PRIROĐENIH OSONBINA ZA PSE PTIČARE i GONIČE) TE ISPIT ZA KRVOSLJEDNIKA ZA ČLANOVE LSZŽ

Poštovani ,

lovci i kinolozi Zadarske županije dana 17.10.2020. (Subota) na području Z.O.L. XIII/122. „Poličnik“, održat će se smotra i ispit prirođenih osobina za pse Pričare i Goniče, u organizaciji HLS i LSZŽ će se organizirati ispit za krvosljednika na umijetnom krvnom tragu koji će se održati 18.10.2020. (Nedijelja).

Zborno mijesto Ugostiteljski obrt Pantera (Briševo-Mazija kružni tok) s početkom u 8.00 sati za obije manifestacije prvog i drugog dana.

Prijave za učestvovanje na IPO mogu se izvršiti putem e-mail, telefonskim putem pozivom na prethodno navedene kontakte LSZŽ u naličju teksta. Prijave za IPO vrše se do 16.10.2020.

Kontakt za prijavu za IPO i ispit za krvosljednika : Davor Vranić 091/320-3200 , Roko Pavić 099/6060-629 .

Napomena:

IPO i smotra pasa provodit će se po pravilniku Hrvatskog lovačkog saveza ,a istoimene pravilnike možete pogledati i preuzeti na stranicama Hrvatskog lovačkog saveza (Kinologija). Svi učesnici IPO dužni su sa sobom posjedovati rodovnicu psa (HKS ili HLS), biti cijepljeni protiv bjesnoće, označeni mikročipom. Učesnici ispita za krvosljednika dužni su sa sobom posjedovati rodovnicu (HKS ili HLS), biti cijepljeni protiv bjesnoće, označeni mikročipom te imati položen ispit prirođenih osobina u svojoj pasminskoj grupi da bi pristupili ispitu u radu po krvnom tragu.

Pravo sudjelovanja imaju svi članovi članica Lovačkog saveza Zadarske županije i članovi HLS-a .

darujte-krv_poklonite-zivot-2

Pozivnica za dobrovoljno darivanje krvi za lovce Zadarske županije

POZIVNICA ZA DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI ZA LOVCE ZADARSKE ŽUPANIJE

Pozivamo Vas u organizaciji Lovačkog saveza Zadarske županije, Županije zadarske, Crvenog križa-Zadar i Opće bolnice Zadar organizira se akcija dobrovoljnog darivanja krvi za sve lovce Zadarske županije.

Akcija će se održati u srijedu, 14 listopada 2020. godine u vremenu od 15:00 do 18:00 sati u Općoj bolnici Zadar na novoj Poliklinici –ulaz s bočne strane“južne strane“ u 15.00 sat.
Svaki sudionik ove akcije dužan je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i zdravstvenu iskaznicu, te zaštitnu masku za lice.

Bila bi nam velika čast da svojim dolaskom pokažete koliko su lovci plemeniti i moralni u svom radu i zalaganju za društvo u kojem žive.

Darujte krv, poklonite život!

dsc_5008

 

zadar-ispit-novih-lovaca-i-lovocuvara

Seminar za izobrazbu Lovac – Lovočuvar – Ocjenjivač trofeja divljači

preuzmi-9

obavještavamo Vas da će seminar za izobrazbu ( Lovac – Lovočuvar – Ocjenjivač trofeja divljači )  početi sredinom mjeseca listopada 2020. godine te da su u toku upisi zainteresiranih kandidata za prethodno navedene programe. Sama izobrazba  vršit će se u prostorijama „LSZŽ“ u Zadru ulica Ivana Mažuranića 32 a (iznad Hitne).

Prijavnice za upis te direktno poslati putem e-mail , ili doći u tajništvo LSZŽ te ispuniti prijavnicu za jedan od programa.

Prijavnica

Cijena Lovočuvarskog ispita iznosi 1.775,00 kn cijena Lovačkog ispita iznosi (Lovci) 2.900,00 kuna, i cijena Ocjenjivač trofeja divljači 2.525,00 kn  .

Za sve moguće nejasnoće i informacije obratite nam se na broj 023/239-210 , 099/6060-629 ili osobno u prostorije LSZŽ.images-1

 

ministarstvo-poljoprivrede

Naredba o izmjeni Naredbe za smanjenje brojnog stanja pojedine vrste divljači

Naredba o izmjeni Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači,  NN 98/2020

od 2. rujna 2020. i stupa na snagu 10. rujna 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18, 32/19 i 32/20), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O SMANJENJU BROJNOG STANJA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI

Članak 1.

U Naredbi o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (»Narodne novine«, br. 115/18) članak 5. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – u roku od 24 h prijaviti izlučenje divljači svinje divlje (Sus scrofa L.) razduživanjem markice za označavanje krupne divljači putem Središnje lovne evidencije«.

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 323-03/18-01/17

Urbroj: 525-11/0569-20-4

Zagreb, 25. kolovoza 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

Predmetnom izmjenom ukida se dostavljanje obrazaca radi prijave odstrjela svinje divlje i uvodi se izravno razduživanje od strane lovoovlaštenika putem SLE.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_98_1841.html

lovnici-3-4-09-2020

Druga izobrazba lovnika

LOVOVLAŠTENICI S PODRUČJA ZADARSKE ŽUPANIJE IZVRŠILI DRUGU IZOBRAZBU LOVNIKA - ZADARSKA ŽUPANIJA DOBILA 47 NOVA LOVNIKA

U organizaciji Lovačkog saveza Zadarske županije i Hrvatskog lovačkog saveza uspješno je okončan druga po redu ovogodišnja izobrazba za dužnost Lovnika sukladno  članku 59. stavka 4. Zakona o lovstvu (,,Narodne novine” br. 99/18 I 32/19) te članku 4. Pravilnika o lovniku).

Nastava kroz koju je prošlo 47 imenovana lovca od strane lovovlaštenika s prostora Zadarske županije, u izvedbenom nastavnom planu za Lovnika sadržavala je Osposobljavanje – 20 sati predavanja i vježbe + ispit .

Ukupno s ovom izobrazbom na području Zadarske županije imamo 100 lovnika koji su prošli izobrazbu za Lovnika, a čime se dobiva odgovorna osoba za provedbu lova te bolja i sigurnija provedba skupnih i pojedinačnih lovova. .

Tijekom dvodnevnog osposobljavanja, predavanja su održali predstavnici državnog inspektorata, MUP-a i sveučilišni profesori.

Svi kandidati nakon provedene izobrazbe dobili su vrlo vrijedne informacije i literaturu koja će im pomoći u daljnjem radu i koordiniranju i provedbi lovova kod svojih lovoovlaštenika .

Sama izobrazba je vršena u objektu HLS – Vili Garić u Podgariću gdje su i svi kandidati imali osiguran smještaj i predavanja.

Za sve lovoovlaštenike koji nisu bili u prilici poslati kandidate na osposobljavanje u ovom terminu, molimo da nas kontaktiraju kako bi rezervirali nove termine za izobrazbu.

Za sve ostale informacije stojimo na raspolaganju,više informacija u tajništvu LS Zadarske županije.

 

14165982

ODRŽANO ŽUPANIJSKO PRVENSTVO U LOVNOM STRELJAŠTVU „LOVAČKOG SAVEZA ZADARSKE ŽUPANIJE“

 

Uz striktno provođenje svih epidemioloških mjera glede zaštite od opasnog koronavirusa, zadarski županijski Lovački savez sa svojim čelnicima predsjednikom mag.agr. Damirom Perićem, dopredsjednikom Nevenom Jurjevićem i Davoru Vranićem, tajnikom Rokom Pavićem i predsjednikom Povjerenstva za lovno streljaštvo Đurom Ivanovićem, više nego uspješno organizirao je i u djelo proveo tijekom ovog vikenda ovogodišnje županijsko natjecanje u tri lovačke discipline.

REZULTATI I. i II. DIJELA NATIJECANJE LSZŽ 18 i 19 07.2020

Riječ je o lovačkom karabinu, parcuru i lovačkom trapu čiji će pobjednici u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji, predstavljati Zadarsku županiju na državnom natjecanju. Ono će se kao što je otprije obznanjeno ove godine održati tijekom mjeseca rujna u slavonskom gradiću Pleternica u blizini Požege.

Valja istaknuti činjenicu da su sve tri navedene kandidacijske streljačke discipline provedene u skladu s Pravilnikom za streljaštvo „Hrvatskog lovačkog saveza“, po prvi puta ove godine održane na prostoru Zadarske županije. Naime, izlučno natjecanje u disciplini lovački karabin umjesto na streljani u Omišu, na kojem se je inače provodilo svih dosadašnjih godina, ovog se je puta realiziralo na priručnom lovačkom strelištu, unutar području zajedničkog otvorenog lovišta XIII/119.¨Ljubač¨, kojim gospodari Lovačka udruga ¨Kobac¨ iz Ražanca.

Nadalje, na čuvenoj zadarskoj gradskoj streljani letećih meta ¨Žmirići¨, kojom inače gospodari zadarski SK ¨Lovac¨, pored standardnog trapa, ove se godine po prvi put također upriličilo takmičenje u lovačkom parkuru, i to na nedavno instaliranim odgovarajućim uređajima. U projekt parkura vrijedan 160.000 kuna, iznos od 60.000 kuna uplatio je LSZŽ, dok je 100.000 kuna uplatila Zadarska županija na ime daljnjeg razvoja lovstva i lovnog streljaštva na njezinom području.

Regularnost svih triju takmičenja pratilo i ocjenjivalo je Povjerenstvo za lovno streljaštvo „LSZŽ“ u sastavu Đuro Ivanović-predsjednik te članovi Damir Perić , sa sudcima u polju Rokom Pavićem, Damirom Perićem i Ardenom Draževićem. Natjecalo se je 22 vrsna lovaca- strijelaca u rangu pojedinca i ekipno i to iz Lovačkih društava Diana Zadar, Kuna Poličnik, Bukovica-Obrovac,Zec-Vir i Zec-Stankovci.

Dvodnevno mirno i sunčano ljetno vrijeme išlo je na ruku strijelcima tako da su postignuti izvanredni rezultati, puno bolji u odnosu na lanjsku godinu. Kad se u konačnici sve zbrojilo i oduzelo, u sve tri navedene streljačke discipline, ipak najviše spretnosti, brzine i dobro oko u ekipnoj konkurenciji iskazali su članovi ekipe zadarske Diane, priskrbivši sebi prvo mjesto sa 221 bodom ( Marko Gospić, Mate Gospić i Elvis Gospić). Drugo mjesto sa 205 bodova osvojila je ekipa Zec Stankovci (Šime Morić, Marijo Orlović i Matija Čačić) dok su treće mjesto osvojili članovi ekipe Kuna1.(Ante Matak, Stipe Butić i Josip Boca).

Kao i obično u pojedinačnoj konkurenciji vodila se je uistinu rovovska bitka. Najbolji rezultat i prvo mjesto ostvario je uz prikupljena 82 boda ponajbolji ovogodišnji županijski strijelac Marko Gospić iz mjesta Prkos, član zadarske Diane. Drugo mjesto sa 81 bodom pripalo je Šimi Moriću-Zec Stankovci, dok je treće mjesto sa 80 bodova pripalo Anti Mataku-Kuna Poličnik. Četvrtu poziciju zauzeo je sa 77 bodova Roko Gospić-Diana Zadar, dok je peto mjesto uz 76 bodova pripalo Elvisu Gospiću-Diana Zadar. Šesto mjesto sa 66 bodova osvojio je Marijo Orlović-Zec Stankovci dok je posljednje sedmo mjesto pripalo uz 64 boda Mati Gospiću-Diana Zadar.

Najuspješnijima su medalje i pehare na prigodan način uručili čelnik Lovačkog saveza Zadarske županije mag.agr. Damir Perić, te domaćini natjecanja čelnici zadarskog Streljačkog kluba Lovac-predsjednik Daniel Telesmanić Did te počasni predsjednik istog kluba čuveni zadarski fotograf i doajen lovstva i kinologije devedesetjednogodišnji Vjekoslav Vjeko Surać.

Lovci strijelci takmičenje su okončali tradicionalnim pucanjem u kapu pobjednika natjecanja Marka Gospića, nakon čega je za sve sudionike i goste priređen zajednički lovački ručak u uređenom predvorju streljane.