0445f454d93c4fcc0efc1c70de029529_xl

Javni poziv potpore za lovstvo Zadarska županija 2020

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RIBARSTVO,

 VODNO GOSPODARSTVO,

RURALNI I OTOČNI RAZVOJ

 

KLASA:323-02/20-1/14

URBROJ:2198/1-14-20-3

Zadar, 23. listopada 2020. godine

 

 

Na temelju članka 5. Odluke o potporama za razvoj i unapređenje lovstva za 2020. godinu,

(KLASA:323-02/20-1/14; URBROJ:2198/1-01-20-2), Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj  Zadarske županije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja lovstva na području

Zadarske županije za  2020. godinu

Dodjela potpora provodi se kroz sljedeće mjere i aktivnosti:

 

1. Potpore za razvoj i unapređenje lovstva na području Zadarske županije:

1.1. Potpora za provođenje biosigurnosnih mjera u cilju sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke kuge (ASK).,

- dezinficijensi

- pumpa za aplikaciju sredstava za dezinfekciju

- korita (za transport odstrijeljene i uginule divljači)

- rukavice

- plastične vreće

- pregača

 

PRIHVATLJIVI TRAŽITELJI ZA DODJELU POTPORA

1.a) Lovozakupnici lovišta koji se nalaze na području Zadarske županije koji nemaju dugovanja s osnova lovozakupnina.

Tražitelj ne smije biti zaposlenik Zadarske županije. Ova odredba se jednako primjenjuje i na s njim povezane osobe, a to su: bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji, posvojitelji, posvojenici ili izvanbračni drugovi svih navedenih.

 

KRITERIJI I VISINA POTPORA

Iznos koji se može odobriti tražitelju temeljem potpore za svako pojedino lovište iznosi    3.000,00 kuna, a maksimalno do 15.000,00 kuna.

Maksimalan iznos koji se može odobriti tražitelju potpore ne može biti veći od 15.000,00  kuna.

Sufinancirati se mogu troškovi nastali i plaćeni od dana 1. siječnja 2020. godine do dana objave Javnog poziva za tekuću godinu. Porez na dodanu vrijednost nije predmet sufinanciranja.

 

ROK, NAČIN I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Rok za podnošenje počinje danom objave Javnog poziva, a traje do 20. studenog 2020. godine

Popis potrebne dokumentacije nalazi se na obrascu ZŽ-L -2020.

Zahtjev za sufinanciranjem podnosi se isključivo na obrascu ZŽ-L-2020. koji se može dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i  otočni razvoj  Zadarske županije ili preuzmite ovdje:

Obrazac ZŽ-L-2020

Zahtjev za sufinanciranjem i sva potrebnu dokumentacija  dostavlja se isključivo na adresu: Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj  Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar s naznakom za dodjelu potpora iz područja lovstva Zadarske  županije za  2020. godinu, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu Zadarske županije.

Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI POTPORA

Administrativnu obradu pristiglih zahtjeva, uključujući pripremu, zaprimanje i tehničku obradu, uz ovlaštenje da od tražitelja zatraži pojašnjenje ili uređenje zahtjeva, odredi ili zatraži dodatne priloge te  kontrolu utroška potpore na terenu obavlja nadležni Upravni odjel.

Prijedlog dodjele potpora utvrđuje i predlaže  Povjerenstvo za odobravanje potpora za razvoj i unapređenje lovstva koje imenuje župan na prijedlog nadležnog Upravnog odjela.

Na temelju prijedloga Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka Odluku o odobrenju potpora donosi župan Zadarske županije.

Nadležni Upravni odjel obavještava korisnike o isplati, visini i namjeni odobrene potpore.

Ukoliko je korisnik županijske potpore priložio neistinitu dokumentaciju, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Županije uvećana za iznos zakonskihzateznih kamata.

Pravo na prigovor na Odluku o odobrenju potpora se može podnijeti isključivo na proceduralnu povredu natječajnog postupka, dok se ne može podnijeti na sadržaj odluke o neodobravanju sredstava ili visini sredstava.

Sve isplate podliježu postotnom smanjenju ako traženi iznos za potpore (odobren od strane Povjerenstva za ocjenjivanje) prijeđe ukupnu planiranu vrijednost.