ministarstvo-poljoprivrede

Naredba o izmjeni Naredbe za smanjenje brojnog stanja pojedine vrste divljači

Naredba o izmjeni Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači,  NN 98/2020

od 2. rujna 2020. i stupa na snagu 10. rujna 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18, 32/19 i 32/20), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O SMANJENJU BROJNOG STANJA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI

Članak 1.

U Naredbi o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (»Narodne novine«, br. 115/18) članak 5. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – u roku od 24 h prijaviti izlučenje divljači svinje divlje (Sus scrofa L.) razduživanjem markice za označavanje krupne divljači putem Središnje lovne evidencije«.

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 323-03/18-01/17

Urbroj: 525-11/0569-20-4

Zagreb, 25. kolovoza 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

Predmetnom izmjenom ukida se dostavljanje obrazaca radi prijave odstrjela svinje divlje i uvodi se izravno razduživanje od strane lovoovlaštenika putem SLE.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_98_1841.html